Anunt privind concursul de admitere la INM 2012

Prin Hotararea nr. 529/19 iunie 2012 a Plenului Consiliului Superior al Magistraturii, Consiliul Superior al Magistraturii a aprobat organizarea, prin Institutul National al Magistraturii, la Bucuresti, in perioada 26 iunie – 2 octombrie 2012 a concursului de admitere la Institutul National al Magistraturii, in conditiile prevazute de art. 12 – 15 din Legea nr.303/2004 privind statutul judecatorilor si procurorilor, republicata, modificata si completata si ale Regulamentului privind concursul de admitere si examenul de absolvire a Institutului National al Magistraturii, aprobat prin Hotararea Plenului Consiliului Superior al Magistraturii nr.439/15 iunie 2006, modificata si completata, astfel:
26 august 2012 – proba scrisa eliminatorie, tip grila, de verificare a cunostintelor juridice la urmatoarele materii: drept civil, drept procesual civil, drept penal si drept procesual penal;
9 septembrie 2012 – test de verificare a rationamentului logic;
22-30 septembrie 2012 – interviu

Concursul se organizeaza pentru ocuparea unui numar de 200 locuri de auditori de justitie. Din cele 200 de locuri de auditori de justitie, 100 sunt alocate pentru ocuparea functiei de judecator si 100 pentru ocuparea functiei de procuror. La finalizarea primului an de studii auditorii de justitie vor opta, in ordinea mediilor si in raport cu numarul posturilor, pentru functia de judecator sau procuror, conform dispozitiilor art. 16 alin.3 din Legea nr. 303/2004 privind statutul judecatorilor si procurorilor, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.

Pentru a fi admis la Institutul National al Magistraturii orice persoana trebuie sa indeplineasca cumulativ conditiile prevazute de art. 14 alin 2 din Legea nr. 303/2004 republicata cu modificarile si completarile ulterioare.

La concursul de admitere la Institutul National al Magistraturii se pot inscrie persoanele care indeplinesc conditiile prevazute la art. 14 alin. (2) lit. a), b) si d) din Legea nr. 303/2004, privind statutul judecatorilor si procurorilor republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, si a conditiilor privind lipsa antecedentelor penale si a cazierului fiscal prevazute la art. 14 alin. (2) lit. c) din aceeasi lege, respectiv:
a) are cetatenia romana, are domiciliul in Romania si capacitate deplina de exercitiu;
b) este licentiata in drept;
c) nu are antecedente penale sau cazier fiscal;
d) cunoaste limba romana;

Verificarea indeplinirii conditiilor prevazute de art. 14 alin. 2 lit e din Legea nr. 303/2004, privind statutul judecatorilor si procurorilor republicata, cu modificarile si completarile ulterioare respectiv de a fi apt din punct de vedere medical si psihologic, si a conditiei de a se bucura de o buna reputatie prevazuta la art. 14 alin. (2) lit. c) din aceeasi lege se efectueaza dupa data afisarii rezultatelor finale.

Cererile pentru inscrierea la concurs se depun in termen de 20 de zile de la data publicarii anuntului privind concursul pe paginile de internet ale Consiliului Superior al Magistraturii si Institutului National al Magistraturii, la tribunalele sau, dupa caz, la parchetele de pe langa acestea, in ale caror circumscriptii domiciliaza candidatii, respectiv pana la data de 17 iulie 2012.

La cererea de inscriere se anexeaza urmatoarele acte:
a) certificatul de nastere,in copie certificata pentru conformitate de candidat;
b) actul de identitate, in copie certificata pentru conformitate de candidat;
c) diploma de licenta sau adeverinta provizorie, in copie legalizata,;
d) chitanta de plata a taxei de inscriere;
e) certificatul de cazier judiciar;
f) certificatul de cazier fiscal;

Taxa de inscriere, in cuantum de 400 RON, se plateste la casieria tribunalului sau, dupa caz, a parchetului la care se face inscrierea.

Examinarea candidatilor se va face in doua etape. Prima etapa este eliminatorie si consta in sustinerea urmatoarelor probe scrise eliminatorii:
1. test de verificare a cunostintelor juridice prin sustinerea unei probe, tip grila cu 100 de intrebari, cate 25 pentru fiecare din urmatoarele materii:
– drept civil
– drept procesual civil
– drept penal
– drept procesual penal

Lucrarile se noteaza cu „admis” sau „respins”, in functie de punctajul obtinut de candidat. La testul grila fiecare raspuns corect valoreaza un punct. Sunt declarati admisi la aceasta proba candidatii care au obtinut minim 70 de puncte, echivalentul notei 7,00.

2. un test-grila de verificare a rationamentului logic prin rezolvarea unui test grila care cuprinde 100 de intrebari la care se puncteaza raspunsurile si 20 de intrebari supuse pretestarii in conditii de concurs, ale caror raspunsuri nu se puncteaza.

La testul grila de verificare a rationamentului logic participa numai candidatii declarati admisi la testul grila de verificare a cunostinjelor juridice.

Lucrarile se noteaza cu „admis” sau „respins”, in functie de punctajul obtinut de candidat. Pentru a fi declarat admis la aceasta proba, candidatul trebuie sa raspunda corect la minimum 30 de intrebari din cele 100 de intrebari ale caror raspunsuri se puncteaza.

Nota obtinuta la prima etapa este suma notelor obtinute la cele doua probe in raport cu urmatoarea pondere: 70% – testul grila de verificare a cunostintelor juridice, 30% – testul-grila de verificare a rationamentului logic.
Sunt declarati admisi in etapa a II-a candidatii admisi la fiecare dintre cele doua probe, in ordinea descrescatoare a notei optinute la prima etapa, in limita dublului numarului de locuri scoase la concurs, atunci cand acesta este mai mare de 100.

Numarul candidatilor admisi in etapa a II-a se suplimenteaza in cazul mediilor egale cu cea a ultimului candidat admis.

A doua etapa consta in sustinerea unui interviu care consta in:
a) elaborarea in scris a unei analize cu privire la subiectul extras de catre candidat
si sus|inerea orala a acestuia,
b) analiza orala a unei speje cu elemente de etica specifice profesiei.

Analiza prevazuta la lit. a) se preda comisiei de examinare dupa sustinerea orala a acesteia si va fi avuta in vedere la apreciaerea interviului.

Sunt declarati admisi la acesta proba candidatii care au obtinut nota minima 7.
Nota obtinuta la concurs este suma notelor obtinute in cele doua etape, calculate in raport cu urmatoarea pondere: nota de la prima etapa 75%, interviul 25%.
Conform art. 26 alin. 2 din regulament clasificarea candidafilor urmeaza a se face in ordinea descrescatoare a notelor obtinute la concurs.
Departajarea candidatilor cu note egale se face in ordinea descrescatoare a notelor obfinute la cele 3 probe de concurs, in succesiunea sustinerii acestora.


Tematica si bibliografia de concurs

Calendarul detaliat de desfasurare a concursului

Cererea tipizata de inscriere la concurs

Metodologia privind organizarea si desfasurarea interviului

Hot.CSM nr. 439 din 2006 pt aprobarea Regulamentului de concurs, modificata si completata

Data aparitiei: 27 Iunie 2012
Surse: inm-lex.ro, e-juridic.manager.ro
Foto: adevarul.ro