Infiintarea Autoritatii de Supraveghere Financiara amanata

La data de 15 martie 2013, Comisia Nationala a Valorilor Mobiliare (CNVM), Comisia de Supraveghere a Asigurarilor (CSA) si Comisia de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private (CSSPP), trebuiau sa-si inceteze functionarea, atributiile si prerogativele acestora urmand a fi preluate de nou-infiintata Autoritate de Supraveghere Financiara. Prin Ordonanta de urgenta nr. 12/2013 pentru reglementarea unor masuri  financiar-fiscale si prorogarea unor termene, la art. VIII se stipuleaza faptul ca termenele prevazute la art. 22  alin. (1) și art. 24 alin. (1) din Ordonanța de urgentă a Guvernului nr. 93/2012 privind înfiintarea, organizarea si functionarea Autoritătii de Supraveghere Financiară, se prorogă până la data de 30 aprilie 2013. Motivul este lipsa unui acord cu privire la desemnarea membrilor acestei institutii.

Autoritatea de Supraveghere Financiara s-a nascut la propunerea Ministerului Finantelor Publice in decembrie si are ca scop eficientizarea activitatii de supraveghere sectoriala in zona pietei de capital si cea a asigurarilor prin asigurarea stabilitatii, competitivitatii si bunei functionari a pietelor de instrumente financiare, asigurarea protectiei operatorilor si investitorilor, promovarea stabilitatii activitatii de asigurare, apararea drepturilor asiguratilor, o functionare eficienta a sistemului de pensii private..

Sediul central al ASF este in str. Foisorului, sector 3, Bucuresti.

Conform art. 2, alin. 1, din ordonanta, ASF are ca obiect supravegherea acivitatilor in urmatoarele domenii:
– intermediere in instrumente financiare, organisme de plasament colectiv, piete de instrumente financiare si depozitarul central, asupra operatiunilor de piata si emitentilor;
– asiguratorilor, reasiguratorilor, intermediarilor in asigurari si reasigurari si a altor activitati in legatura cu acestea;
– sistemul de pensii private.
Supravegherea se realizeaza prin acordare, suspendare, retragere ori refuzul acordarii de autorizatii, aprobari, atestate, derogari, avize, emitere de reglementari, control asupra entitatilor si operatiunilor prevazute la art 2, alin. 1 in baza raportarilor primite si prin verificari la fata locului, dispunere de masuri si aplicare de sanctiuni.

Membrii conducerii si personalul ASF nu vor solicita si nici accepta instructiuni de orice natura de la nicio alta institutie, organism sau autoritate in exercitarea atributiilor lor conferite de lege.

Conducerea ASF este formata din 15 membri incluzand un presedinte si 3 vicepresedinti. Acestia sunt numiti de Parlament la propunerea comună a Comisiei pentru buget, finanţe, activitate bancară şi piaţă de capital şi Comisiei economice, industrie şi servicii din Senat şi, respectiv a Comisiei buget, finanţe şi bănci şi Comisiei pentru politică economică, reformă şi privatizare din camera Deputaţilor pentru o perioada de 5 ani cu posibilitatea de reinnoire a mandatului.

Conditiile pe care trebuie sa le indeplineasca membrii comisiei conform art. 9:
a) să fie cetăţeni români cu domiciliul în România, cu o bună reputaţie şi pregătire profesională şi o experienţă profesională corespunzătoare în domenii în care A.S.F. are competenţe;
c) să nu fie senatori, deputaţi sau membri ai vreunui partid politic ori organizaţie politică pe perioada exercitării mandatului şi să nu candideze pentru o astfel de funcţie;
d) să nu exercite o altă profesie sau să nu ocupe o funcţie publică sau privată, cu excepţia posibilitatea desfăşurării de activităţi didactice, cercetare ştiinţifică, consultanţă sau expertiză pentru organismele internaţionale, cu evitarea conflictului de interese;
e) să nu fie membri în consiliile de administraţie, consiliile de supraveghere, directorate sau în comisiile de cenzori, să nu deţină funcţia de directori ori alte funcţii la persoanele juridice şi entităţile care sunt supuse supravegherii A.S.F., și să nu dețină ei și/sau membrii familiilor lor până la gradul al treilea inclusiv, direct sau indirect, o participație de cel puțin 10% din capitalul acestor persoane juridice și entități sau din drepturile de vot, ori o participație care să permită exercitarea unei influențe semnificative asupra luării deciziilor în adunarea generală sau în consiliul de administrație a acestora ;
f) să nu fi făcut parte din conducerea unei societăţi comerciale, care, sub orice formă, şi-a încetat activitatea fără a-şi respecta obligaţiile faţă de terţi sau care a fost declarată în stare de faliment ca urmare a rezultatelor din perioada în care persoana şi-a exercitat mandatul şi pentru care aceasta este răspunzătoare;
g) să nu aibă cazier judiciar şi fiscal;
h) să nu fie soţi şi nici rude ori afini până la gradul al treilea cu Preşedintele României, preşedinţii Camerelor Parlamentului, membrii Guvernului, membrii consiliului de administraţie al Băncii Naţionale a României.

Textul integral al Ordonantei de urgenta nr. 12/2013 este in curs de actualizare, urmand sa fie publicat spre consultare.

Un articol de Dalina E.
Foto: Incont.ro
Sursa: Legestart.ro