UNBR a modificat Statutul profesiei de avocat. Vezi noutatile!

Printr-o hotărâre din data de 16 august, Uniunea Naţională a Barourilor din România a modificat Statutul profesiei de avocat, adoptat prin Hotărârea Consiliului Uniunii Naţionale a Barourilor din România nr. 64/2011.

Hotărârea nr. 7/2012 privind modificarea şi completarea Statutului profesiei de avocat a fost publicată în Monitorul Oficial Partea I nr. 594 din 20/08/2012.

Potrivit actului normativ, persoanele care îndeplinesc funcţii în cadrul organelor de conducere ale baroului, Uniunii Naţionale a Barourilor din România şi instituţiilor aflate sub autoritatea acesteia, Casei de Asigurări a Avocaţilor şi filialelor acesteia, nu pot participa la rezolvarea unei cereri, la luarea unei hotărâri sau decizii ori la încheierea unui act juridic prin care se produce un folos material pentru acestea, pentru soţul/soţia ori pentru rudele sau afinii până la gradul III inclusiv ale acestora.

De asemenea, aceste persoane nu pot participa la rezolvarea unei cereri sau la luarea deciziilor cu privire la persoane fizice şi juridice cu care au relaţii cu caracter patrimonial.

În cazul în care există un conflict de interese, persoanele enumerate mai sus sunt obligate să se abţină de la soluţionarea cererii, de la participarea la luarea hotărârii sau deciziei, informând în prealabil, în acest sens, organul profesional corespunzător.

Conform hotărârii UNBR, încălcarea prevederilor de mai sus constituie abatere disciplinară gravă.

În acelaşi timp, comunicarea răspunsurilor la cererile formulate de avocaţi se va realiza în aceeaşi modalitate prin care aceste cereri au fost transmise baroului, adică prin înscris original, expediat prin poştă, prin comunicare fax sau prin e-mail.

În acelaşi mod se va proceda şi în privinţa comunicării soluţiilor adoptate de consiliul baroului în baza unor sesizări sau petiţii formulate de alte persoane, fizice sau juridice.

Statutul profesiei de avocat, adoptat prin Hotărârea Consiliului Uniunii Naţionale a Barourilor din România nr. 64/2011, cu modificările şi completările aduse prin prezenta hotărâre, se va republica în Monitorul Oficial al României, Partea I, dându-se textelor o nouă numerotare.

Actul normativ a intrat în vigoare în data de 20 august.

Citeşte Hotărârea nr. 7/2012

Hotararea 7 din 16 iunie 2012 (Hotararea 7/2012)

Hotarare privind modificarea si completarea Statutului profesiei de avocat, adoptat prin Hotararea Consiliului Uniunii Nationale a Barourilor din Romania nr. 64/2011

Publicat in Monitorul Oficial 594 din 20 august 2012 (M. Of. 594/2012)

Vazand dispozitiile art. 64 alin. (1) lit. d) din Legea nr. 51/1995 pentru organizarea si exercitarea profesiei de avocat, republicata, cu modificarile ulterioare, tinand cont de prevederile art. 3 din Hotararea Congresului Avocatilor nr. 14 din 10-11 iunie 2011 pentru validarea modificarilor si completarilor aduse Statutului profesiei de avocat si Statutului Casei de Asigurari a Avocatilor prin delegare de catre Consiliul Uniunii Nationale a Barourilor din Romania, avand in vedere dispozitiile Hotararii Consiliului Uniunii Nationale a Barourilor din Romania nr. 387 din 3 martie 2012 pentru modificarea si completarea Statutului profesiei de avocat si propunerea formulata de Baroul Alba privind reglementarea conflictului de interese, precum si dezbaterile din Congres referitoare la acestea,

Congresul Avocatilor, intrunit la 15 iunie 2012 in Bucuresti, constituit in conformitate cu dispozitiile art. 62 alin. (1) din Legea nr. 51/1995, republicata, cu modificarile ulterioare,

h o t a r a s t e:

Art. I. –

Statutul profesiei de avocat, adoptat prin Hotararea Consiliului Uniunii Nationale a Barourilor din Romania nr. 64/2011, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 898 din 19 decembrie 2011, se modifica si se completeaza, dupa cum urmeaza:

1. Dupa articolul 4 se introduce un nou articol, articolul 41, cu urmatorul cuprins:

“Art. 41 –

(1) Persoanele care indeplinesc functii in cadrul organelor de conducere ale baroului, Uniunii Nationale a Barourilor din Romania si institutiilor aflate sub autoritatea acesteia, Casei de Asigurari a Avocatilor si filialelor acesteia nu pot participa la rezolvarea unei cereri, la luarea unei hotarari sau decizii ori la incheierea unui act juridic prin care se produce un folos material pentru acestea, pentru sotul/sotia ori pentru rudele sau afinii pana la gradul III inclusiv ale acestora.

(2) De asemenea, persoanele indicate la alin. (1) nu pot participa la rezolvarea unei cereri sau la luarea deciziilor cu privire la persoane fizice si juridice cu care au relatii cu caracter patrimonial.

(3) In cazul existentei unui conflict de interese, persoanele indicate la alin. (1) sunt obligate sa se abtina de la solutionarea cererii, de la participarea la luarea hotararii sau deciziei, informand in prealabil, in acest sens, organul profesional corespunzator.

(4) Prin conflict de interese se intelege situatia in care persoana indicata la alin. (1), sotul/sotia, rudele sau afinii acesteia pana la gradul al III-lea inclusiv are/au un interes personal de natura patrimoniala, care poate influenta indeplinirea cu obiectivitate a atributiilor acesteia.

(5) Incalcarea prevederilor prezentului articol constituie abatere disciplinara grava.”

2. Dupa articolul 74 se introduce un nou articol, articolul 741, cu urmatorul cuprins:

“Art. 741. –

Comunicarea raspunsurilor la cererile formulate de avocati se va realiza in aceeasi modalitate prin care aceste cereri au fost transmise baroului, respectiv prin inscris original, expediat prin posta, prin comunicare fax sau prin e-mail. In mod similar se va proceda in privinta comunicarii solutiilor adoptate de consiliul baroului in baza unor sesizari sau petitii formulate de alte persoane, fizice sau juridice.”

3. La articolul 132, alineatul (6) se abroga.

4. La articolul 311, alineatul (5) se modifica si va avea urmatorul cuprins:

“(5) Consiliul Institutului este format din 9 membri, desemnati pentru o perioada de 4 ani, conform Statutului INPPA.”

Art. II. –

Statutul profesiei de avocat, adoptat prin Hotararea Consiliului Uniunii Nationale a Barourilor din Romania nr. 64/2011, cu modificarile si completarile aduse prin prezenta hotarare, se va republica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, dandu-se textelor o noua numerotare.

Presedintele Uniunii Nationale a Barourilor din Romania,
Gheorghe Florea

Bucuresti, 16 iunie 2012.
Nr. 7.

Sursa: Legestart.ro
Foto: infolegal.ro